Pranzo

  • Piadina farcita
  • Bibita
  • Macedonia da passeggio

9,00